网站地图
DJ(唱片骑师)

DJ的技术叫做打碟,也可以说这就是一个负责打碟的职业名词。他们以这种放歌的形式存在,绝大部分放着电音,但严格来说可以放任何音乐风格。打碟一般翻译为DJing,与职业分开。

DJ的英文全称Disc Jockey,可以翻译成唱片骑师。DJ是随HIPHOP文化和DISCO发展起来的。DJ发展到现在,意思已经完全清晰化了。DJ只是职业,是职业名词,工作主要是打碟,DJ指夜店(club)、酒吧(bar)、Live House、仓库派对、音乐节等场所的打碟工作者。DJ不是音乐风格,这是一种对某几类电音或者舞曲的误称。 [1]

DJ一开始只是在电台里放CD的,DJ从来都不是电台主持人,一开始他们的工作只是放单曲,后面发展为现在的打碟。 [1]

DJ只是职业不是音乐风格。DJ,英文全称DiscJockey,可以翻译成唱片骑师。DJ是随HIPHOP文化发展起来的。DJ发展到现在,意思已经完全清晰化了,DJ只是职业,是职业名词,工作主要是打碟,是DiscJockey的缩写,并不是音乐风格,那些被错误叫成DJ的音乐实际为电子音乐。DJ,指夜店等场所的打碟工作者。DJ在1940年起源,当时只是在电台里放CD的,DJ从来都不是电台主持人,当时只是放单曲,后面发展为现在的打碟。一直都是职业不是音乐风格。

一位DJ一开始要做的工作就是把自己DJ设备上的所有英语都正确理解,比如FX=effect=效果器,sampler=采样器,loop=循环,EQ=equalizer=均衡器,vinyl=黑胶,这些你必须去读懂它的意思。只有你知道它是什么意思,你才知道它有什么用,才知道该怎么去操作。即使是你完全不去使用的功能,你也必须搞懂这个英语是什么意思。这样你才知道怎么使用。剩下的就是你应该如何接歌混音更无违和感,更能让两首歌像一首歌一样连贯的技巧了,也就是做好接歌混音的工作。而如果是搓盘那派的,就要更深入地去研究更多的搓盘效果,更多不同的搓盘手法。

DJ的工作全过程都可以称之为打碟:打碟≠电音的音乐制作,电音的音乐制作也不是靠打碟机和混音台完成的。打碟就是DJ用打碟机和混音台,把多首不同的电子音乐剪接得天衣无缝。那么打碟就是接歌混音或者搓盘。一般DJ打碟都在夜店、酒吧等地方。打碟是指DJ的整个工作过程,不等同于搓盘。搓盘就是用手去拉停或者让碟片转的更快,快速移动到音乐的其它部分。或者用手控制让磁头在碟片上划来划去,发出一种特别的音色。打碟有点偏向于播放碟的意思。DJ整个工作也就是DJSET,或者说DJLIVE,它都能叫做打碟。准确来说,DJSET和DJLIVE都是缩写,全称为DJLIVESET,也就是DJ的现场演出。DJ的工作过程就叫打碟,打碟的打其实是由英语“PLAY”演变而来,字面翻译则理解为“PLAY”碟。打碟不同于搓盘,搓盘就是scratch。这里只想对打碟和搓盘加以区分,搓盘只是打碟当中的一部分。而DJ设备操控音乐的全过程都叫打碟,这个打不是搓盘,而是播放。其实打碟真的不难,要在CLUB或BAR做一位好DJ,关键接歌混音把握好就行。接得天衣无缝了,歌品好,混到位了,就可以了。难的是音乐制作,这就不是打碟了,是另外一项工作了,音乐制作人。所以世界上知名的DJ几乎同时也是音乐制作人,因为如果他们只是DJ,不是音乐制作人的话,是无法那么出名的。

其实DJ的工作就仅仅只是打碟,当他既会打碟,又会制作音乐的时候,他的职业应该是DJ&音乐制作人,也就是我们经常看到的DJ/PRODUCER,意为既是DJ,又是音乐制作人。当他在制作音乐的时候,他的身份是音乐制作人。当他在打碟的时候,他的身份是DJ。制作音乐和打碟也是两个不同的工作。当然,如果你想要学会打碟,找个DJ培训,几天你就知道打碟机和混音台的所有功能了,剩余的就是技术问题了,没什么内容,磨蹭你两个月。如果你想学习电子音乐制作就要单独找这样的公司或者找电子音乐的音乐制作人去花学费教你了,如果你是找DJ培训只会教你打碟,根本不可能教你音乐制作。因为DJ和音乐制作人是两种职业,只是优秀的DJ也几乎同时是音乐制作人而已。DJ培训是做不到的教你制作电音的,而且DJ的工作其实真的没那么难,每个DJ设备的功能都大同小异,但是操作是不一样的。虽然不同DJ设备的按键、旋钮、推杆不同,但是看看说明书,都能搞明白所有功能的中文意思,再试一次使用效果,都能明白它们是干吗用的。

DJ分为接歌混音和搓盘两派,一派的主要工作是continuousmix接歌混音,人们经常会把这一派说成MIX或混音。一派的主要工作是scratch搓盘。很多专业人士会把DJ通过打碟机混音台进行现场的接歌混音也叫成MIX,其实是缩写,跟音乐制作的混音是不同的。那么要再确切一点,应该是continuousmix,才是全称。接歌混音的概念是将两首歌以混音的方式将音乐以不间断的播歌方式让人们继续跳舞,不至于冷场,说起来接歌就是一种混音,让每一首串接的音乐听起来尽量都像一首歌为佳,所以接歌必须要注意到整体性,要能真正混音到一块的接歌才是技术表现。那么搓盘就是scratch了。DJ要把握的就这两种。如果每个人都知道DJ只是职业不是音乐风格了,不再把电音错误叫成DJ了,这个职业应该会比现在用途更多。当然DJ不一定是播放电子音乐,但是99%的DJ都在播放电子音乐,因为现在的夜店几乎全都是播放电子音乐。

DJ的工作场所主要是在夜店(club)或者酒吧(bar),先从字面上解释一下夜店和酒吧的区别,一般门口的店招应该都会明确写明是CLUB还是BAR。CLUB就是夜店(全称nightclub),BAR就是酒吧,实际上两者是不一样的。大多数CLUB和BAR如今随着时代的发展,渐渐都有请DJ去打碟了,因为越来越多CLUB和BAR会请DJ去打碟,所以DJ的工作机会也是越来越多的。

打碟是一种技能,也可以说DJing,而DJ是一种职业,切勿混淆。

基本信息

DJ是指从事电台广播剧、电视台新闻报道等电子媒体节目播音工作的人,而“播报员”一词,通常又特指电视台的播音人员。 从事广电等媒体新闻播报的人被称做播音员。同模特儿一样,他们所从事的工作是将信息传达给每个人。就好比模特儿只能体现服饰,不能过度强调自己一样,播音员在播报新闻的时候,一般字正腔圆,不带任何感情色彩。所以说,对于一个播音员来说,更为重要的是自己的语言、音质,形象次之。

除了电台主持人以外,更标准的是指打碟工作者。

早在第一次世界大战之前就已经有DISCO存在,DJ那时候只是在幕后的节目主持,1972年"Wild Cherry(野樱桃)"乐队的一首"Play that Funky Music"才能算是DISCO的真正起源。这种音乐风格在当时的时代环境下马上受到广大青年朋友的青睐,后来被命名为 “Funky”,参与了一些演唱、音乐制作和演唱会的主持等幕前工作,还不能称为专业的“DJ”。

到了1981年,一个大家都非常熟悉的时代--霹雳舞的时代--出现了。霹雳舞的一直风格延续至今变成了大家知道的一种风格。他们同样源自黑人街头音乐,有着同样的特点就是在97年风靡一时的“RAP”。“DJ”在1981年便正式由幕后转到前台,负责在各种音乐中挑选出适合的音乐放给客人们听。当时还没有CD啦、LD啦,DJ只是在玩一些叫做“Record”就是我们称之为胶木碟或唱片(其实就是黑胶)的东西。

唱盘机的发展,不要以为这无关紧要,没有唱盘机就不会有DJ的存在但鲜为人知的是“Technics 早在1979年就出产了第一台专业的唱机,为DJ这一特殊的行业奠定了基础。在二十世纪八十年代初,DJ们还不会充分发挥唱机的优点,只是机械的操作。到了八十年代末期,不知谁发明了一种叫做scratching records(搓碟而已 控制碟片的转速产生不同的效果。这是黑胶的特性所导致的 其实挺过时的...不过算是复古)的玩法,把DISCO推向了它第一个高潮。之后,DISCO在卡拉OK出现的强力冲撞之下消沉了数年,在95、96年又以迅雷不及掩耳之势再次席卷世界,它又回来了。

21世纪是DISCO以及DJ的全盛时期,各种新风格的音乐层出不穷,搓碟的手法越来越不可思议。

从七十年代“周末夜狂热”的Disco Fever开始,到八十年代的摇滚乐、Motown的灵魂蓝调,以及八十年代末期的House旋风、美国的Hip-Hop黑潮,九十年代初期的Rave文化,一直到世纪末各式各样的电子舞曲层出不穷的转变,DJ的工作以及技巧也不断地推陈出新。经历如此的世代转变,DJ文化不但没有没落,反而越来越受世人的敬重以及宠爱,因此投入DJ行业的人也越来越多。有鉴于此,这篇教学,让想要加入音乐行列的朋友可以对DJ的工作以及技巧有初步的概念。原因无它,传统唱机可做出磨碟效果(Scratch)、比较不会跑拍、剩下多少刻痕可播放一目了然、想一直重复歌词中的某一句话或拍子(须两台唱机播放同一首歌)Cue点很好认等等都是CD Player做不到的;看过世界DJ大赛录音带的人就知道竟然还有参赛者跳到唱机上面用\"那个地方\"代替手来耍DJ技巧。当然CD Player也不是没有优点,像加快速度时可设定音质保持不变(传统唱机加快时会变成较尖锐的声音,有时甚至男声会变女声)。播放CD时可即时得知该首歌的BPM,而最大优点:一片CD可容纳十多首歌不用频频换碟。

硬件认识

Turntable 12寸黑胶唱片(LP)专用唱机,需有Pitch(速度校正)。

CD Player激光唱片(CD)专用唱盘,需有Pitch。

Mixer 混音台,需有以下基本配备:两轨以上输出/入,以及主音量调节;耳机输出,并且可操控耳机监控端(cue)及其音量;一组麦克风输入。

PGM level(输出轨音量分贝指示灯)。当然还要有一组横向音衰控制滑杆(crossfader)。最好能有独立音轨等化器(equalizer:EQ),以及内建效果器、取样机(sampler)。

Monitor 监听喇叭。置放于DJ台两侧,用以避免因场地超过17公尺回音限制而造成时间差,以致于DJ对拍时跑拍。重低音要够强,且声音层次需清晰,以免因重低音及高音混浊而造成监听时的时间差。Headphone监听耳机。耳机罩最好能和手掌等大,方便取戴。Cartridge 唱头及唱针。以DJ专用唱针为佳。

Slipmate Turntable专用防静电滑片;否则不好捉拍也没法Scratch。

硬件装配

1.将器材置放于一约120公分长、50公分宽、高度及腰的长方形桌面上,以便利于自身日后练习使用为原则来架设器材。还有必须要注意到DJ台的架设需特别加强避震,以免跳针。

2.将Turntable的音量输出端子接到Mixer混音台后面的“Phono”输入端;左方的Turntable接到Mixer后方Channel 1的Phono,右方的Turntable接到Channel 2的Phono。红色接头接红色插孔,白色接头接白色插孔。

3.将两边turntable的U字形接地线接到mixer后方一GND棒状螺旋输入端,两条地线都接在同一输入端。※注意:这个步骤很重要,如果忽略了,就会听到交流电的杂音!

4. 同步骤2的方法将两台CD Player的音量输出接到Mixer后方的Line输入端。

5.将Mixer后方的Main输出端接到功放上。再将功放接到监听喇叭上。接法以及所需电线因器材而异。  6. 把监听耳机连接到Mixer前方耳机输入端。

7. 接上电源。由于Turntable以及Mixer还有功放以及监听喇叭等皆需要独立电源,因此延长线需有稳压功能。此外还需注意110V与220V的问题。

8.接着注意开机与关机的顺序:因混音台属于前级设备,功放属于后后级,因此要照着“混音台、功放、监听喇叭”的顺序开机;关机时要按照“监听喇叭、功放、混音台”的相反顺序关机,以免伤害硬件。

基本观念

1.电子舞曲基本架构-loop的概念。几乎所有的电子舞曲,都有着一定的架构以及规则,不管它是多么地复杂多变,都有一定的架构可循。如果是有鼓声的电子舞曲的话,便可以随着鼓点了解电子舞曲基本架构的运作。就像是写作,一首曲子是一篇文章,而文章是由字、句、以及段落而组成的;电子舞曲也是一样的:一个节拍就等于一个字,八个字(拍)为一句,四句话为一个段落(也就是4×8=32拍),这样子的段落我们称之为“循环”(loop)。然后就是一个个的循环不断地反复出现。OK,就非常容易辨认;但如果是Breakbeat之类或是没有鼓点的间奏的话,就不是那么地容易辨认了,但仍然是按照每四个八拍为一个段落的基本型态进行。有了基本体会的话,做DJ就不会那么地困难了。

2. BPM BPM是“Beat Per Minute”的缩写,也就是每分钟节拍数的单位。最浅显的概念就是在一分钟的时间段落之间,鼓总共发出了几次声音,这个数量的单位便是BPM。比如说一首House的舞曲在一分钟之内鼓声敲击了124次,则此首曲子便为124 BPM。至于BPM的计算方式,可以用手表或秒表来计算,并用人为方式慢慢地数鼓声;也可以用一些计算BPM的机器或合成器来计算,像是Pioneer DJM-500的混音台就有内建BPM节拍器,Casio也有出G\'mix系列的手表附有BPM计算功能等。

3. 记忆点(cue point) 记忆点的寻找是DJ技巧的基础,DJ要在现场打碟,接歌混音,就要通过软件标注记忆点,并且在这个点进行接入,没有一个DJ在Mix混音之前不找记忆点的,除非是不对拍的DJ,那就另当别论了。

4. Pitch  DJ专用的唱机才有这种功能,或许应该说是有这种功能的唱机才是DJ能用的。Pitch字面上的意思就是音调的控制,但其实音调高低的改变是因为唱机转速的变化所造成的。DJ在对拍时,需要控制即将要出来的音轨的快慢,而达成左右两轨出来的音乐在节拍速度BPM上完全相同,如此才有可能天衣无缝地将两首曲子Mix在一起。Pitch就是在唱机上控制唱机转速的装置,籍以调整曲子的BPM。

5. Fader/crossfader 在Mixer上的音衰控制滑杆;也就是一个可以按照轨道上下亦或左右推移的滑钮。这种滑钮旁边有刻度显示,标明了推移位置所播放出的音量。DJ就是藉由fader来控制左边音轨或是右边音轨的音量。至于crossfader则是一次控制了所有音轨(channel)的音量,如下图所示。

6. EQ EQ就是等化器equalizer的缩写。在高级一点的混音台上,都会有EQ的调整钮。一般来说,EQ调整的都是音轨在播放时的高音(treble)、中音(middle)、以及重音(bass)的音频变化,EQ的使用需在DJ基础打好之后再行训练。

Gettin\' Started

现在开始便正式进入DJ技巧的说明了。在这一部分我们将从一个DJ在Mixing时所思考的角度来作说明,这样可以更明确地了解DJ Mixing的方法。

1、数拍:在一开始练习对拍的时候,先随便拿一张不要太艰涩吊诡的电子舞曲唱片当作第一轨放在两台唱机的其中一台上,假设是左边那台好了,放好后按下唱机的Start键让唱机开始转动,小心翼翼地用如图的方式将唱针置放于唱片之上。在播放的时候,在心中默数左边那一轨的循环:“1、2、3、4、5、6、7、8~22345678~32345678~42345678... 12345678...”并一直循环。记住:如果连这种循环都没有办法听出来的话,是没有办法成为一个DJ的。循环的辩识可以由平常听音乐时便在心中默数1234开始训练起来。毕竟,每一个DJ都是这样子慢慢走过来的。

2、选曲:接下来便要对第二张下工夫了。挑一张BPM与第一张差别不超过Pitch控制范围±8%的舞曲唱片来播放,但其实大抵上最好是以±4 BPM为佳,还有两首曲子种类不能差太多,最好是能挑同一种类的音乐,比如说Techno就接Techno,想要把Breakbeat跟Techno接在一起除非等技巧完全熟练之手再说。

只能戴一个耳朵,另外一耳则是要负责监听目前正在播放的音轨;接下来就是要进行抓cue点的动作了。为了方便起见,首先先把混音台上的监听切换(cue)切到CH2,也就是让耳机中的音乐是第二步骤当中所选的曲子。按下唱机的Start键让唱机开始转动,小心翼翼地将唱针置放于唱片之上。此时用耳机监听,如果唱针刚一接触到唱片时便有鼓声,就要把唱针提起重新置放于比上一个唱针接触点更外侧的部分,也就是要寻找一首歌刚开始时的第一个鼓点,以此原则找寻cue点(也有DJ是抓第四拍或第三拍;若是我的话是抓第二拍,因为若是对正在播放的那首舞曲不熟的话,而正等待接出去的舞曲抓第一拍,只要一错过Mix点就很难追的回来)。通常House这种音乐大部分的情况都是音乐一开始便有鼓点,这种时候cue点就是一开始音乐冲出来的那一点;其他音乐性较强的电子舞曲前面可能都是空的旋律,cue点就比较不好找。唱片有一个特性,那就是有鼓点的部分音轨较疏,而空拍的部分音轨较密,掌握此特性则第一声鼓便好找了。一但找到cue点时,就不要让cue点跑掉。此时,把手放到CH2的唱机上,如图所示来回地推拉唱片,使第一声鼓点反复地出现。抓到cue点后,最好是能随着CH1的节拍来对CH2的cue点进行推拉,使两边的鼓点能够重叠(推唱片的时候,鼓声是正常的;拉唱片的时候,鼓声则是反过来的)。

4、调Pitch:在心中默数着CH1的loop,此时CH2的cue点是随着CH1的节拍而前后推拉。随时注意CH1的loop,每个loop的第一拍便是把CH2的第一拍推出去的唯一机会,也就是说,如果错过了这个loop的第一拍,便得再等下一个loop的第一拍。如果CH1跟CH2的cue点同时出去的话,两首曲子在节拍上的差异就很明显了,这时就该调整Pitch。首先先判断CH2的速度到底是比CH1快还是慢,这点就需要靠经验的积累了。如果CH2比较慢的话,就用手在唱片上推动唱片如右图;若较快则用手指轻轻地在唱机转盘边缘施加侧向分力,使唱机转速变慢如左图。在以手指改变唱机转速的同时,另一只手则依快慢与否来调整Pitch。遵循着这个原则:速度较慢则用手指推并把Pitch调快;速度较快则用手指拉并把Pitch调慢。如此反复练习,对拍便可越发准确,对拍时间也会越来越短,这样就可以争取玩技巧以及将CH2切入(fade in)的时间。当对好拍之后,需要再进行微调确认。

5、微调。有时对好拍后若光只是听过一、两个loop后便置之不理,容易随着时间的流逝而造成有一些微微的跑拍,这这时就需要把Mixer上的监听切换到能使CH1以及CH2的声音同时出现在监听耳机当中。同时听到两边的Track,跑拍与否便特别容易听出来;此时再针对CH2进行微调,并多听几个loop,直至确定无误后才可进行下一个步骤。对好拍(我们称之为on beat)的时候,在监听耳机中是只会听到on beat的。如果有跑拍则会听到不是一个点的鼓声。刚开始练习时可能会听不出来,熟练之后便会特别敏锐,稍有跑拍便能察觉到。

6、切入切出。(fade infade out):当CH1与CH2都于相同的BPM行进,也就是on beat时,接下来的工作便是在Mixer上进行动作。前面有介绍过,DJ专用的Mixer有fader(独立音衰控制滑杆)以及crossfader(横向音衰控制滑杆)这两种控制音量的单元,当CH1的fader位置不在∞,CH2的fader位置在,而rossfader的位置在中间时,输出至喇叭的声音就是CH1的声音;反之则为CH2的声音;CH1与CH2同时不在时则是两轨皆可由外部听到声音,fader位置越高音量越大(注意上述情况皆为crossfader位置置中时)。所以若要将CH2切入,便先把crossfader切至中央,再慢慢地将CH2的fader往上推,则CH2的声音越来越明显,切至与CH1音量相同时,此时便算完成fade in的动作;再来便是要慢慢地将CH1的fader往下拉,则同理CH1的声音将慢慢消失,直至完全只有CH2的声音,到此便算功德圆满地完成Mixing的动作。另外一种方法可同时完成fade in以及fade out的动作,那便是先将crossfader切至左方,也就是CH1可播放出舞曲音乐,此时CH2的fader则失去效用,如此一来便可将CH2的fader预先调到理想的音量,等到调到理想的音量时再将crossfader由左方缓慢地推向右方,此时CH2的音量将会慢慢地出现,然后越来越大声,当到达中央位置时则为两边声道同时发声最明显的时候,再往右推则CH1的声音越来越小,到达最右方时CH1的声音完全消失。此时便同时完成fade in以及fade out的动作。 此主题相关图片

7、调整EQ。较高级的Mixer都有EQ的调及旋钮(knob),在进行fade infade out等Mixing(in the mix)的时候,EQ的调整是得力的助手,使用得当的话可收船过水无痕之效。EQ的使用,理论上来说便是在CH2 fade in时,将CH1的bass以及treble调低,并将CH2的bass也调低,以避免两边鼓声重叠而造成的共振(resonance)进而使得Mixing听起来很突兀。在CH1 fade out时则要把CH2的bass调整回来。以上便是修整EQ的大原则,掌握原则的话则离成功相去不远了。

其他注意事项

1.接点的选择:通常一首曲子都会有分高潮以及低潮的阶段,在高潮的阶段通常都有旋律或是特别明显的音色,有时也会有Vocal。这种时候,便不适合将下一首曲子fade in出来;反之在低潮时,通常没有主旋律的徘徊,只有鼓声、hi hat或bassline,顶多也只有多一两种音色,此时便是绝佳的接点,这种接点绝大部分是在音乐快结束或一首歌的中间时才会出现。

2. DJ set的旅程性:在一场Party当中,一个DJ的set大概是两个小时左右,因此如何在两个小时当中藉着整体的旅程性(Tripping)来突出一个DJ的特色,便是一件相当费心的工作。在两个小时当中,大约能放到三十多首Track,所以在旅程上的追求,必须要以在相当时间内播放同一种类的舞曲为原则,如果在一个set或是一小段时间当中什么音乐都想放的话,容易让人不知所云。

BPM (Beat Per Minute)

顾名思义就是一分钟里歌曲拍子的总数,由于唱盘及可调速CD Player有一定限制及歌曲速度调太多声音会变得很卡通及好笑严重,所以要接的两首歌速度要差不多,最好相差在5~10拍间,此外每种舞曲类型有差不多的节奏方式和速度,同类型的音乐相接较多,否则会很怪,如Trip-Hop和Raggae差不多约80~90几拍,House约120~130拍,Techno约120~150 拍,Drum 'N' Bass则150~180 拍左右。

Cue

一首歌开始播放点,通常是某小节的第一拍,但也有人觉得第二拍较准,抓Cue点的目的是要接歌必须让两首歌速度一样,而舞曲的正常行进方式为4/4拍(即每个小节4拍,4分音符为一拍),当一首歌在第4个4拍结束另一小节出来时,将手上抓到的Cue点同时播出。

Scratch(刮唱片)

利用唱片反转的声响做的技巧,通常在Rap及Hip-Hop中,会大量被使用,其它音乐型式亦会视状况使用,但因scratch会伤害你心爱的唱片和唱针,所以虽然很炫,也不要滥用;此外scratch常和crossfader一起进行,例如唱片推出时crssfader出来,拉回时crossfader则回另一轨。

叠歌

接歌最基本的方法之一,所谓叠歌就是利用专用唱盘及CD Player可调速功能(Pitch),将要接的两首歌调至速度一样(唱盘及CD Player上有加减速度装置),然后利用抓Cue点步骤,将两首歌同时间播放,约叠2~4个小节后将两首歌Fade In/Fade Out,如Underworld的“Born Slippy”的BPM约139拍,PF Project的“Choose Life”约136拍,如要用后者接前者,则要调快3拍。

例如:A歌│32345678│42345678│FADE OUT…

B歌│进(1)2345678│FADE IN(此时和A歌拍子相叠)视情况拉长小节数,一首进到另一首出建议32拍或64拍(基本上流行音乐几小节会反复一次),在其它点进出可能感觉不顺。

丢歌(飞歌)

丢歌则是抓到Cue点后在前首歌快结束时或某一点时丢出来,通常Alternative Rock是不接的,两首歌速度差太多但类型合也不接而用丢的,如Fatboy Silm的新歌“The Rockatelle Skank”是尴尬的152拍,接Big Beat太快,接Drum 'N' Bass太慢只好用丢的。

例如:A歌 |4 2 3 4 5 6 7 8 |FADE OUT

B歌丢1 2 3 4 5 6 7 8 |

微调

2首歌拍子对到,不等于叠拍时拍子会一直准,偶尔要用左手轻推唱片(加速),或摩擦唱盘(减速),右手轻推或拉 pitch 一起修正。

监听

耳机音量不能太大,要能听到外面喇叭播放的音乐,有时还要切换监听要放的歌和正在播放的音乐,将音量和eq修接近一点,以免推出来太突兀。

世界百大DJ排行榜

此为 DJmag 在2007年10月24日公布的2007年世界百大DJ排行榜。

排名:

1.Armin Van Buuren

2.Tiesto

3.John Digweed

4.Paul Van Dyk

5.Sasha

6.Above Beyond

7.Carl Cox

8.Ferry Corsten

9.Infected Mushroom

10.David Guetta

11.Deep Dish

12.Paul Oakenfold

13.Markus Schulz

14.Hernan Cattao

15.Sander Van Doorn

16.Eddie Halliwell

17.James Zabiela

18.Astrix

19.Richie Hawtin

20.Marco V

21.Judge Jules

22.Fedde Le Grand

23.Gabriel Dsden

24.Erick Morillo

25.Roger Sanchez

26.ATB

27.Sven V auml th

28.Yahel

29.Umek

30.Andy Moor

31.Gath Emery

32.Benny Benassi

33.Axwell

34.Mauro Picotto

35.Sander Kleinberg

36.Eric Prydz

37.Blank Jos

38.Bad Boy Bill

39.Pete Tong

40、DJ Vibe

41.Tiga

42.Steve Lawler

43.Danny Tenaglia

44.Ronski Speed

45.Nic Fanciulli

46.Steve Angello

47.Nick Warn

48.Matt Hardwick

49.Ricardo Villalobos

50.James Holden

51.Mark Knight

52.The Thrillseekers

53.Marco Bailey

54.Anderson Noise

55.Lange

56.Offer Nissim

57.Kyau Albert

58.Justice

59.Matt Day

60.Timo Maas

61.Danny Howells

62.Menno De Jong

63.Bob Sinclar

64.John Acquaviva

65.Aglli lson

66.Fatboy Slim

67.Andy C

68.Ricky Sto

69.Donald Glaude

70.Desyn Masiello

71.Daft Punk

72.Martin Solveig

73、BT

74.Chris Liebing

75.Valentino Kanzyani

76.Tntem oslash ller

77.Jeff Mills

78.John Graham

79.Robbie Riviera

80.The Chemical Brothers

81.Luciano

82.Hype

83.Lisa Lashes

84.Filo Peri

85.Lee Burridge

86.Armand Van Helden

87.Magda

88.Dave Seaman

89.Victor Caldero

90.Dave Clarke

91.Richard Durand

92.Westbam

93.Sebastien Leger

94.Chus Ceballos

95.Wally Lopez

96.Booka Shade

97.Adam Beyer

98.Dirty South

99.Erol Alkan

100.caonaijun

世界百大DJ排行榜

排名:

1 Armin Van Buuren

2 Tisto

3 Paul Van Dyk

4 Above & Beyond

5 David Guetta

6 Ferry Corsten

7 Sasha

8 Markus Schulz

9 John Digweed

10 Infected Mushroom

11 Deadmau5

12 Carl Cox

13 Sander Van Doorn

14 Paul Oakenfold

15 Richie Hawtin

16 Hernan Cattaneo

17 James Zabiela

18Andy Moor

19 Eddie Halliwell

20 Axwell

21 Eric Prydz

22 Kyau & Albert

23 Gareth Emery

24 Sven Vth

25ATB

26 Anderson Noise

27 Joachim Garrud

28 Bobina

29 Fedde Le Grand

30 Dubfire

31 Aly & Fila

32 Judge Jules

33 Umek

34 Matt Darey

35 Ricky Stone

36 Ricardo Villalobos

37 Lange

38 Daft Punk

39 Benny Benassi

40 Bob Sinclair

41 Deep Dish

42 Mark Knight

43 Astrix

44 Marco V

45 The Thrillseekers

46 Laidback Luke

47 Danny Tenaglia

48 Menno De Jong

49 Marco Lenzi

50 Andy C

51 Offer Nissim

52 Martin Solveig

53 Adam Sheridan

54 Sean Tyas

55 DJ Feel

56 Yahel

57 Roger Sanchez

58DJ Shah

59 Sander Kleinenberg

60 John O'Callaghan

61 Blank & Jones

62 Cosmic Gate

63 Steve Angello

64 Simon Patterson

65 Gabriel & Dresden

66 Richard Durand

67 Laurent Wolf

68 Matt Hardwick

69 Chris Leibing

70 Erick Morillo

71 DJ Hype

72 Signum

73 Justice

74 Dirty South

75 Wally Lopez

76 Magda

77Lisa Lashes

78 Pete Tong

79 DJ Vibe

80 Bad Boy Bill

81 Tiddey

82 Greg Downey

83 Marcel Woods

84 Nick Warren

85 Solar System

86 Skazi

87 Mike Koglin

88 Mauro Picotto

89 Sébastien Léger

90 The Chemical Brothers

91 Steve Lawler

92 Fatboy Slim

93 Solarstone

94 Astral Projection

95 Leon Boiler

96 Nic Fanciulli

97 Ronski Speed

98 Tocadisco

99 Booka Shade

100 曹乃军BLACK

世界百大DJ排行榜

以下榜单是由世界权威DJ杂志DJ Mag于2009年10月24日公布的2009年世界百大DJ排行榜,全新的榜单于2010年10月27日揭晓。

排名:

1 Armin van Buuren

2 Tiesto

3 David Guetta

4 Above & Beyond

5 Paul van Dyk

6 Deadmau5

7 Ferry Corsten

8 Markus Schulz

9 Gareth Emery

10 Sander van Doorn

11 ATB

12 Infected Mushroom

13 Sasha

14 Axwell

15 Andy Moor

16 Bobina

17 John Digweed

18 Carl Cox

19 Cosmic Gate

20 SteveAngello

21 Roger Shah

22 Aly & Fila

23 Paul Oakenfold

24 John O'Callaghan

25 Sebastian Ingrosso

26 Benny Benassi

27 Laidback Luke

28 Richie Hawtin

29 Fedde Le Grand

30 DJ Feel

31 Weiln Iori Lau

32 Hernan Cattaneo

33 Daft Punk

34 Eric Prydz

35 Bob Sinclar

36 Joachim Garraud

37 Kyau & Albert

38 James Zabiela

39 Umek

40 Christopher Lawrence

41 Eddie Halliwell

42 Simon Patterson

43 Offer Nissim

44 Judge Jules

45 Sean Tyas

46 Dubfire

47 Martin Solveig

48 Sven Vath

49 Richard Durand

50 Marco V

51 Kaskade

52 Daivi Van Chung

53 Eric Morillo

54 Matt Darey

55 Astrix

56 Menno De Jong

57 The Thrillseekers

58 Nick Warren

59 Dirty South

60 Roger Sanchez

61 Mark Knight

62 Wally Lopez

63 Leon Bolier

64 Blank & Jones

65 Justics

66 Lauent Wolf

67 Astral Projection

68 Boys Noize

69 Ronski Speed

70 Sander Kleinenberg

71 Ricardo Villalobos

72 Chukie

73 Sharam

74 Marcel Woods

75 Lisa Lashel

76 Moonbean

77 Rank 1

78 Sebastien Leger

79 Marcus Schossow

80 Steve Lawler

81 Skazi

82 Super8 & Tab

83 Pete Tong

84 Tocadisco

85 Sied Van Riel

86 Tiga

87 Daniel Kandi

88 Mike Koglin

89 Luciano

90 Yahel

91 Myon & Shane 54

92 John B

93 Simon Posford

94 Ftboy Slim

95 Robbie Rivera

96 Antoine Clamaran

97 Nic Fanciulli

98 Gui Boratto

99 Alex M.O.R.P.H.

100曹乃军BLACK

世界百大DJ排行榜

排名:

1. Armin van Buuren

2. Tiesto

3. David Guetta

4. Above & Beyond

5. Paul van Dyk

6. Deadmau5

7. Ferry Corsten

8. Markus Schulz

9. Gareth Emery

10. Sander van Doorn

11. ATB

12. Infected Mushroom

13. Sasha

14. Axwell

15. Andy Moor

16. Bobina

17. John Digweed

18. Carl Cox

19. Cosmic Gate

20. Steve Angello

21. Roger Shah

22. Aly & Fila

23. Paul Oakenfold

24. John O'Callaghan

25. Sebastian Ingrosso

26. Benny Benassi

27. Laidback Luke

28. Richie Hawtin

29. Fedde Le Grand

30. DJ Feel

31. Lange

32. Hernan Cattaneo

33. Daft Punk

34. Eric Prydz

35. Bob Sinclar

36. Joachim Garraud

37. Kyau & Albert

38. James Zabiela

39. Umek

40. Christopher Lawrence

41. Eddie Halliwell

42. Simon Patterson

43. Offer Nissim

44. Judge Jules

45. Sean Tyas

46. Dubfire

47. Martin Solveig

48. Sven Vath

49. Richard Durand

50. Marco V

51. Kaskade

52. Tydi

53. Erick Morillo

54. Matt Darey

55. Astrix

56. Menno de Jong

57. The Thillseekers

58. Nick Warren

59. Dirty South

60. Roger Sanchez

61. Mark Knight

62. Wally Lopez

63. Leon Bolier

64. Blank & Jones

65. Justice

66. Laurent Wolf

67. Astral Projection

68. Boys Noize

69. Ronski Speed

70. Sander Kleinenberg

71. Ricardo Villalobos

72. Chuckie

73. Sharam

74. Marcel Woods

75. Lisa Lashes

76. Moonbeam

77. Rank 1

78. Sebastien Leger

79. Marcus Schossow

80. Steve Lawler

81. Skazi

82. Super8 & Tab

83. Pete Tong

84. Tocadisco

85. Sied van Riel

86. Tiga

87. Daniel Kandi

88. Mike Koglin

89. Luciano

90. Yahel

91. Myon & Shane 54

92. John B

93. Simon Posford

94. Fatboy Slim

95. Robbie Rivera

96. Antoine Clamaran

97. Nic Fanciulli

98. Gui Boratto

99. Alex M.O.R.P.H.

100. Andy C

世界百大DJ排行榜

排名:

1. David Guetta

2. Armin Van Buuren

3. Tiesto

4. DeadMau5

5. Above & Beyond

6. Avicii

7. Afrojack

8. Dash Berlin

9. Markus Schulz

10. Swedish House Mafia

11. Paul Van Dyk

12. Axwell

13. Gareth Emery

14. Fedde Le Grand

15. ATB

16. Sander Van Doorn

17. Headhunterz

18. Ferry Corsten

19. Skrillex

20. Laidback Luke

21. Infected Mushroom

22. Aly & Fila

23. Steve Angello

24. Hardwell

25. Arty

26. Sebastian Ingrosso

27. Benny Benassi

28. Daft Punk

29. Martin Solveig

30. Kaskade

31. Carl Cox

32. Chuckie

33. Bob Sinclar

34. Calvin Harris

35. Noisecontrollers

36. W & W

37. Pete tha Zouk

38. Dada Life

39. Angerfist

40. D Block & S Te Fan

41. Coone

42. Steve Aoki

43. Cosmic Gate

44. Bobina

45. Richie Hawtin

46. Eric Prydz

47. Zatox

48. Tydi

49. Orjan Nilsen

50. Andy Moor

51. Roger Shah

52. John O’Callaghan

53. Astrix

54. Erick Morillo

55. John Digweed

56. Wolfgang Gartner

57. DJ Feel

58. Showtek

59. Richard Durand

60. Umek

61. Skazi

62. Paul Kalkbrenner

63. Sasha

64. Eddie Halliwell

65. Moonbeam

66. Myon & Shane 54

67. Judge Jules

68. Matt Darey

69. Paul Oakenfold

70. Alesso

71. Mark Knight

72. Sean Tyas

73. Mat Zo

74. Lange

75. Joachim Garraud

76. Simon Patterson

77. Francis Davila

78. Psyko Punkz

79. Dimitri Vegas & Like Mike

80. Wildstylez

81. Roger Sanchez

82. Hernan Cattaneo

83. Tritonal

84. DJ Vibe

85. An21

86. Bloody Beetroots

87. Felguk

88. Nero

89. Juanjo Martin

90. Boy George

91. Tenishia

92. Sidney Samson

93. Dirty South

94. James Zabiela

95. Marcel Woods

96. Porter Robinson

97. Sven Vath

98. Brennan Heart

99. Leon Bolier

100. Boys Noize

世界百大DJ排行榜

排名:

1. Armin Van Buuren

2. Tiesto

3. Avicii

4. David Guetta

5. Deadmau5

6. Hardwell

7. Dash Berlin

8. Above & Beyond

9. Afrojack

10. Skrillex

11. Headhunterz

12. Swedish House Mafia

13. Markus Schulz

14. Gareth Emery

15. Steve Aoki

16. Paul van Dyk

17. Nicky Romero

18. Sander van Doorn

19. Aly & Fila

20. Alesso

21. ATB

22.Ferry Corsten

23. Axwell

24. Dada Life

25. W&W

26. Fedde Le Grand

27. Noisecontrollers

28. Arty

29. Laidback Luke

30. Kaskade

31. Calvin Harris

32. Orjan Nilsen

33. Knife Party

34. Sebastian Ingrosso

35. Chuckie

36. Zatox

37. Coone

38. Dimitri Vegas & Like Mike

39. Cosmic Gate

40. Porter Robinson

41. Wildstylez

42. Angerfist

43. Infected Mushroom

44. Daft Punk

45. Carl Cox

46. Nervo

47. Pete Tha Zouk

48. Martin Solveig

49. Brennan Heart

50. Tenishia

51. Zedd

52. Eric Prydz

53. Bobina

54. Madeon

55. John O'Callaghan

56. DJ Feel

57. Steve Angello

58. Omnia

59. Umek

60. Wolfgang Gartner

61. AN21

62. Tommy Trash

63. Francis Davila

64. D-Block & S-Te-Fan

65. Tritional

66. Bingo Players

67. Psyko Punkz

68. Shogun(美籍台湾华人)

69. Paul Oakenfold

70. Benny Benassi

71. Tydi

72. Mat Zo

73. R3hab

74. Quentin Mosimann

75. Wasted Penguinz

76. Dirty South

77. Andrew Rayel

78. Richie Hawtin

79. Frontliner

80. Myon & Shane 54

81. Heartbeat

82. Thomas Gold

83. Nero

84. Roger Shah

85. Feed Me

86. Mike Candys

87. Andy Moor

88. Ran D

89. Richard Durand

90. Felguk

91. Paul Kalkbrenner

92. Moonbeam

93. Sean Tyas

94. Bob Sinclair

95. Netsky

96. Neelix

97. Mark Knight

98. John Digweed

99. Da Tweekaz

100. 曹乃军BLACK

世界百大DJ排行榜

100.RanD

99.UmmetOzcan

98.SolarStone
 97.Umek
 96.MattDarey
 95.DJsFromMars
 94.DiegoMiranda
 93.MatZo
 92.PaulOakenfold
 91.Bl3nd
 90.StaffordBrothers
 89.BennyBenassi
 88.BobSinclar
 87.Tenashar
 86.DaTweekaz
 85.Skazi
 84.Tiddey
 83.WastedPenguinz
 82.JohnO’Callaghan
 81.Heatbeat
 80.CosmicGate
 79.MyonandShane54
 78.Felguk
 77.MartinSolveig
 76.RichieHawtin
 75.Adaro
 74.Dannic
 73.DillonFrancis
 72.DBlockandSTeFan
 71.Blasterjaxx
 70.Project46
 69.QuentinMosimann
 68.DJAntoine
 67.MikeCandys
 66.Noisecontrollers
 65.Tenishia
 64.Diplo
 63.GunzForHire
 62.DJFeel
 61.BrennanHeart
 60.Vicetone
 59.Madeon
 58.R3hab
 57.Arty
 56.Wildstylez
 55.TommyTrash
 54.EricPrydz
 53.InfectedMushroom
 52.BingoPlayers
 51.GarethEmery
 50.Zatox
 49.OrjanNielsen
 48.Omnia
 47.Bobina
 46.CarlCox
 45.Coone
 44.Krewella
 43.Chuckie
 42.FerryCorsten
 41.PorterRobinson
 40.MartinGarrix
 39.SanderVanDoorn
 38.SteveAngello
 37.Frontliner
 36.Kaskade
 35.DadaLife
 34.Angerfist
 33.ATB
 32.PaulVanDyk
 31.LaidbackLuke
 30.Dyro
 29.FeddeLeGrand
 28.AndrewRayel
 27.Showtek
 26.SwedishHouseMafia
 25.KnifeParty
 24.Zedd
 23.Headhunterz
 22.DaftPunk
 21.MarkusSchulz
 20.Aly&Fila
 19.Axwell
 18.SebastianIngrosso
 17.Above&Beyond
 16.Nervo
 15.CalvinHarris
 14.W&W
 13.Alesso
 12.Deadmau5
 11.Skrillex
 10.DashBerlin
 9.Afrojack
 8.SteveAoki
 7.NickyRomero
 6.DimitriVegas&LikeMike
 5.DavidGuetta
 4.Tisto
 3.Avicii
 2.ArminVanBuuren
 1.Hardwell

世界百大DJ排行榜

1、Hardwell

2、DimitriVegas&LikeMike[dimitri'veigs]

3、ArminVanBuuren['a:mein'vn'bun]

4、MartinGarrix['ma:tin'gris]

5、Tisto['ti:stu]

6、Avicii['viki:]

7、DavidGuetta['daiveid'gju:'ta]

8、NickyRomero['neiki'rmaiu]

9、Skrillex['skrileks]

10、SteveAoki[sti:v'uki]

11、CalvinHarrris['klvin'hris]

12、Afrojack['fru'd3k]

13、Blasterjaxx['bla:st'd3k]

14、DashBerlin['das:b3:lin]

15、Alesso[l'i'su]

16、Deadmau5['dedmau'faiv]

17、Showtek['sutik]

18、W&W

19、Deorro['diuru]

20、DVBBS

21、Nervo['n:vu]

22、Zedd['zaid]

23、R3hab

24、AndrewRayel['ndru:ruju]

25、Above&Beyond

26、SteveAngello['sti:v'anzail]

27、Dyro['dailu]

28、Aly&Fila['lei'nd'faila]

29、Axwell['ekswail]

30、Dannic['dainek]

31、UmmetOzcan['amait'auzcn]

32、Diplo['dipu]

33、Krewella['krewel]

34、OliverHeldens['auliv'haidns]

35、FeddeLeGrand['faid'le’grnd]

36、Vicetone['vaistun]

37、Angerfist['gfist]

38、PaulVanDyk['pau:l'vn'daik]

39、SebastionIngrosso['sba:si3n'ingusu]

40、Headhunterz

41、Borgore[bau'gau:r]

42、Kura[ku'ra:]

43、DaftPunk[dft'pak]

44、MarkusSchulz['makuks'sunz]

45、Frontliner

46、Kaskade[kasgeidi]

47、BrennanHeart

48、Coone

49、InfectedMushroom

50、LaidbackLuke

51、SanderVanDoorn

52、DadaLife

53、KnifeParty

54、DillonFrancis['diln'fra:nsis]

55、YvesV['i:vs'v]

56、Firebeatz

57、PorterRobinson

58、ATB

59、CarlCox

60、EricPrydz

61、GabryPonte

62、VINAI

63、MAKJ

64、RadicalRedemption

65、DJSnake

66、DaTweekaz

67、Noisecontrollers

68、Carnage

69、CosmicGate['caumiks'geit]

70、DiegoMiranda

71、Zatox

72、QuentinMosimann

73、Tenishia

74、GarethEmery

75、Umek

76、Tiddey

77、Zomboy

78、DJBl3ND

79、OrjanNilsen

80、TJR

81、3Lau

82、DonDiablo

83、Madeon

84、Wolfpack

85、MikeCandys

86、Quintino['kwi:nti:nau]

87、Borgeous[bau'd3us]

88、Audien[ajudi:n]

89、BoyGeorge

90、RichieHawtin

91、FerryConrsten['fairiy'cauristen]

92、CodeBlack

93、Heatbeat

94、Merk&Kremont

95、Wildstylez

96、BingoPlayers['bigu'plei]

97、TheChainsmokers

98、JohnO'Callaghan

99、Arty

100、Felguk['flguk]

世界百大DJ排行榜

01-DimitriVegas&LikeMike

02-Hardwell

03-MartinGarrix

04-ArminvanBuuren

05-Tiesto

06-DavidGuetta

07-Avicii

08-Afrojack

09-Skrillex

10-SteveAoki

11-CalvinHarris

12-OliverHeldens

13-Alesso

14-W&W

15-DashBerlin

16-DVBBS

17-Axwell&Ingrosso

18-NickyRomero

19-Blasterjaxx

20-Diplo

21-R3HAB

22-ZEDD

23-KSHMR

24-NERVO

25-Deadmau5

26-Dannic

27-Dyro

28-Deorro

29-Above&Beyond

30-DonDiablo

31-SteveAngello

32-DJSnake

33-Kygo

34-YVESV

35-FeddeLeGrand

36-UmmetOzcan

37-Showtek

38-Angerfist

39-Bassjackers

40-AndrewRayel

41-PaulvanDyk

42-Aly&Fila

43-VINAI

44-ALOK

45-Jackü

46-TomSwoon

47-Shogun

48-Headhunterz

49-Coone

50-Vicetone

51-RichieHawtin

52-Wolfpack

53-BrennanHeart

54-MajorLazer

55-PorterRobinson

56-MarkusSchulz

57-EricPrydz

58-DiegoMiranda

59-DJCHETAS

60-DannyAvila

61-KURA

62-Tchami

63-CarlCox

64-LaidbackLuke

65-Disclosure

66-Firebeatz

67-DillonFrancis

68-Borgore

69-DaftPunk

70-UMEK

71-Tenishia

72-RadicalRedemptiion

73-Frontliner

74-Borgeous

75-Netsky

76-YellowClaw

77-Сhuckie

78-WillSparks

79-DaTweekaz

80-Quintino

81-Krewella

82-ATB

83-MAKJ

84-Kaskade

85-FerryCorsten

86-FluxPavilion

87-ZATOX

88-Carnage

89-RobinSchulz

90-SandervanDoorn

91-MaRLo

92-AndyC

93-QuentinMosimann

94-MissK8

95-Tujamo

96-MikeCandys

97-SwankyTunes

98-Galantis

99-CosmicGate

100-KnifeParty

世界百大DJ排行榜

所产生的百大DJ第一 为Martin Garrix

1.Martin Garrix

2.Dimitri Vegas & Like Mike Down

3.Hardwell

4.Armin Van Buuren

5.Tiesto

6.David Guetta

7.Steve Aok

8.Oliver Heldens

9.Skrillex

10.Afrojack

11.Avicii

12.KSHMR

13.W&W

14.Calvin Harris

15.Don Diablo

16.Axwell & Ingrosso

17.Dash Berlin

18.The Chainsmokers

19.Ummet Ozcan

20.Alesso

21.R3hab

22.DJ Snake

23.Diplo

24.DVBBS

25.Alok

26.Kygo

27.Swanky Tunes

28.Marshmello

29.Nicky Romero

30.Steve Angello

31.Deadmau5

32.Quintino

33.DJ Chetas

34.Bassjackers

35.Zedd

36.Headhunterz

37.VINAI

38.Florian Picasso

39.Galantis

40.Jack U

41.Aly & Fila

42.Shogun

43.Blasterjaxx

44.Major Lazer

45.Nervo

46.Angerfist

47.Above & Beyond

48.Yellow Claw

49.MaRLo

50.Fedde Le Grand

51.Kura

52.Lost Stories

53.Deorro

54.Vintage Culture

55.Alan Walker

56.Tom Swoon

57.Coone

58.Diego Miranda

59.Brennan Heart

60.Paul van Dyk

61.ATB

62.Yves V

63.Wolfpack

64.Dillon Francis

65.Andrew Rayel

66.Eric Prydz

67.Felguk

68.Radical Redemption

69.Robin Schulz

70.Dannic

71.Da Tweekaz

72.Daft Punk

73.Will Sparks

74.Carl Cox

75.Timmy Trumpet

76.Borgore

77.Firebeatz

78.Tujamo

79.Laidback Luke

80.Markus Schulz

81.Vicetone

82.Martin Jensen

83.Jauz

84.Carnage

85.Netsky

86.Carl Nunes

87.Sam Feldt

88.Miss K8

89.Jay Hardway

90.Porter Robinson

91.Bobina

92.Zatox

93.Dyro

94.Flume

95.Infected Mushroom

96.Showtek

97.Daddy's Groove

98.Martin Solveig

99.Ferry Corsten

100.DJ Feel

世界百大DJ排行榜

1.Martin Garrix (Non Mover)

2.Dimitri Vega and Like Mike (Non Mover)

3.Armin Van Buuren (Up 1)

4.Hardwell (Down 1)

5.Tiesto (Non Mover)

6.The Chainsmokers (Up 12)

7.David Guetta (Down 1)

8.Afrojack (Up 2)

9.Steve Aoki (Down 2)

10.Marshmello (Up 18)

11.Don Diablo (Up 4)

12.KSHMR (Non Mover)

13.Oliver Heldens (Down 5)

14.W&W (Down 1)

15.Calvin Harris (Down 1)

16.Skrillex (Down 7)

17.Alan Walker (Up 38)

18.R3HAB (Up 3)

19.Alok (Up 6)

20.Dash Berlin (Down 3)

21.Axwell /\ Ingrosso (Down 5)

22.DVBBS (Up 2)

23.DJ Snake (Down 1)

24.Kygo (Up 2)

25.Diplo (Down 2)

26.Lost Frequencies (Up 26)

27.Above & Beyond (Up 20)

28.Avicii (Down 17)

29.ZEDD (Up 6)

30.Quintino (Up 2)

31.Vintage Culture (Up 23)

32.VINAI (Up 5)

33.Headhunterz (Up 3)

34.Eric Prydz (Up 32)

35.Bassjackers (Down 1)

36.BLASTERJAXX (Up 7)

37.Alesso (Down 17)

38.Ummet Ozcan (Down 19)

39.Fedde Le Grand (Up 11)

40.Angerfist (Up 6)

41.Wolfpack (Up 22)

42.NERVO (Up 3)

43.Timmy Trumpet (Up 37)

44.Radical Redemption (Up 34)

45.Major Lazer (Down 1)

46.Tujamo (Up 32)

47.Tom Swoon (Up 9)

48.KURA (Up 3)

49.Deadmau5 (Down 18)

50.Nicky Romero (Down 21)

51.Paul Van Dyk (Up 9)

52.Danny Avila (Highest Re-entry)

53.Aly & Fila (Down 12)

54.ATB (Up 7)

55.YVES V (Up 7)

56.Diego Miranda (Up 2)

57.Yellow Claw (Down 9)

58.Miss K8 (Up 30)

59.Brennan Heart (Non Mover)

60.Mike Williams (New Entry)

61.Dannic (Up 9)

62.Carl Cox (Up 12)

63.Carl Nunes (Up 23)

64.Lucas & Steve (New Entry)

65.Warface (New Entry)

66.Galantis (Down 27)

67.Da Tweekaz (Up 4)

68.Jay Hardway (Up 21)

69.Claptone (New Entry)

70.Martin Jensen (Up 12)

71.Florian Picasso (Down 33)

72.Vini Vici (New Entry)

73.JAUZ (Up 10)

74.Cat Dealers (New Entry)

75.Sam Feldt (Up 12)

76.Robin Schulz (Down 7)

77.Andy C (Re-entry)

78.Carnage (Up 6)

79.Andrew Rayel (Down 14)

80.Richie Hawtin (Re-entry)

81.Solomun (New Entry)

82.Steve Angello (Down 52)

83.Will Sparks (Down 10)

84.Mariana Bo (New Entry)

85.Black Coffee (New Entry)

86.Dillon Francis (Down 22)

87.Flume (Up 7)

88.Shogun (Down 46)

89.Alison Wonderland (New Entry)

90.Ferry Corsten (Up 9)

91.Maceo Plex (New Entry)

92.Carta (New Entry)

93.Quentin Mosimann (Re-entry)

94.Julian Jordan (New Entry)

95.Tchami (Re-entry)

96.Porter Robinson (Down 6)

97.Paul Klakbrenner (Re-entry)

98.DJ L (New Entry)

99.Swanky Tunes (Down 72)

100.Disclosure (Re-entry)


相关文章推荐:
HIPHOP | DISCO | 打碟 | 酒吧 | Live House | 舞曲 | Avicii | 马丁盖瑞斯 | Funky | 霹雳舞 | RAP | 无关紧要 | 周末夜狂热 | 摇滚乐 | 灵魂蓝调 | 音质 | 黑胶唱片 | 激光唱片 | 音轨 | 时间差 | 监听耳机 | CD Player | Player | Armin Van Buuren | Tiesto | John Digweed | Paul Van Dyk | Sasha | Carl Cox | Infected Mushroom | David Guetta | Deep Dish | Paul Oakenfold | Markus Schulz | Eddie Halliwell | James Zabiela | Astrix | Richie Hawtin | Marco V | Judge Jules | Erick Morillo | Roger Sanchez | ATB | Yahel | Umek | Andy Moor | Benny Benassi | Bad Boy Bill | Pete Tong | Tiga | Steve Lawler | Danny Tenaglia | Ronski Speed | Nic Fanciulli | Steve Angello | Ricardo Villalobos | James Holden | Mark Knight | Lange | Justice | Matt Day | Timo Maas | Danny Howells | Fatboy Slim | Andy C | Donald Glaude | Desyn Masiello | Daft Punk | Martin Solveig | Chris Liebing | Jeff Mills | The Chemical Brothers | Luciano | Lisa Lashes | Lee Burridge | Armand Van Helden | Dave Seaman | Dave Clarke | Westbam | Adam Beyer | Armin Van Buuren | Paul Van Dyk | Above & Beyond | David Guetta | Ferry Corsten | Sasha | Markus Schulz | John Digweed | Infected Mushroom | Deadmau5 | Carl Cox | Paul Oakenfold | Richie Hawtin | Hernan Cattaneo | James Zabiela | Andy Moor | Eddie Halliwell | Gareth Emery | ATB | Judge Jules | Umek | Ricky Stone | Ricardo Villalobos | Lange | Daft Punk | Benny Benassi | Deep Dish | Mark Knight | Astrix | Marco V | Danny Tenaglia | Andy C | Martin Solveig | Yahel | Roger Sanchez | DJ Shah | Sander Kleinenberg | Blank & Jones | Cosmic Gate | Steve Angello | Gabriel & Dresden | Laurent Wolf | Erick Morillo | Justice | Lisa Lashes | Pete Tong | Bad Boy Bill | Marcel Woods | Nick Warren | Solar System | The Chemical Brothers | Steve Lawler | Fatboy Slim | Nic Fanciulli | Ronski Speed | Tocadisco | 曹乃军 | Armin van Buuren | Deadmau5 | Infected Mushroom | Omnia | Hardwell | Hardwell | Avicii | Zedd | ATB | Hardwell | Tiesto | Avicii | Afrojack | Skrillex | SteveAoki | DVBBS | ZEDD | Deadmau5 | Deorro | Disclosure | UMEK | Netsky | Krewella | ATB | Kaskade | Carnage | MaRLo |
相关词汇词典