网站地图
七(汉字释义)

七(qī),汉语汉字。基本字义:1、数名,六加一(在钞票和单据上常用大写“柒”代)。2、文体名,或称“七体”,为赋体的另一种形式。3、旧时人死后每隔七天一祭,共七次,称“做七”。 [1]

七字骨刻文演变:引自丁再献、丁蕾《东夷文化与山东骨刻文释读》十九章第二节,中国文史出版社2012年2月版

粤语:cat1

潮州话:cig4 【揭阳】cêg4 (chhik 旧时:chhit)

客家话:[梅县腔] cit7 [台湾四县腔] cit7 [客英字典] cit7 [客语拼音字汇] qid5 [海陆丰腔] cit7 [宝安腔] cit7 [沙头角腔] cit7 [陆丰腔] cit7 [东莞腔] cit7 [2]

吴方言:cih

赣方言:qi 四声

闽方言:cit

关中方言:qi

上古雅言拟音:snhid、tshie、tshjit

中古拟音:cit

藏语:七字与汉语不是同源词

日语吴音:xiqi

日语汉音:xicu

韩语:cil

越南语:tht

〈数词〉

1、指事。画以纪数。本义:六加一的和。2、同本义 [seven]

七,阳之正也。从一,微阴从中斜出也。《说文》

其数七。《礼记月令》

七者,天地四时人之始也。《汉书律历志》

七主星。《大戴礼记易本命》

七日得。《易既济》。虞注:“震为七”。

凡攻木之工七。《周礼考工记》

有子七人。《诗邶风凯风》

公(袁可立)乞骨骸者七,辞衔者三。明 陈继儒《大司马节寰袁公家庙记》

(袁可立)以平莲妖功晋秩少司马,荣宠甚盛,乃七疏自勉归。明 董其昌《节寰袁公行状》

3、又如:七宝(佛经上指金、银、琉璃、砗磲、玛璃、珍珠、玫瑰);七出(旧指休妻的七种理由:无子,淫报会,不事舅姑,口舌,盗窃,妒忌,恶疾);七年;七秩(七十大寿);七雄(指战国时秦、韩、魏、楚、燕、齐、赵七国);七苦(佛经中指出人生苦谛主要有七种:生、老、病、死、怨憎会、爱别离、求不得);七宗罪(圣经中指出人类的原罪有七种:饕餮、好色、贪婪、愤怒、懒惰、嫉妒、骄傲)。

4. 七次 [seven times]。如:诸葛亮七擒孟获。

〈名词〉

1、文体名。亦称七体,骚体的一种 [a kind of literary form]。如:七体(沿袭汉枚乘《七发》而成的一种文体;汉傅毅有《七激》,刘广有《七兴》,曹植有《七启》,张协有《七命》)。

2、旧时人死后每七天为一祭,直到四十九天为止 [seventh]。如:头七,二七……

3、姓。明代有七希贤。 [3]

1、七…八… qī…bā…

[massive and disorderly] 嵌用名词或动词(包括语素),表示多或多而杂乱。

七手八脚

七嘴八舌

七拼八凑

七上八下

七损八益

七老八十

2、七八成,七八成儿。 qībāchéng,qībāchéngr

[seventy or eighty per cent] 七成或八成,百分之七十或八十。

3、七八成,七八成儿。 qībāchéng,qībāchéngr

[very likely] 十分可能。

4、七病八痛qībìng-bātòng

[many diseases] 指大小各种各样的疾病。

你看那老头子是寻认儿女寻的急了,七病八痛的,咱不必替老九顶缸。 清 李绿园《歧路灯》

5、七长八短qīcháng-bāduǎn

[of various lengths] 长短不一的。

6、七尺之躯qīchǐzhīqū

[body] 成年男子的身躯。

7、七大八小qīdà-bāxiǎo

[of uneven size] 大小不一的。

8、七大洲qīdàzhōu

[seven continents] 全球大陆(包括其附近岛屿)的总称。地球上共有七大洲:亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲、大洋洲和南极洲。亚洲、非洲、欧洲、大洋洲主要在东半球,北美洲和南美洲在西半球;南极洲绝大部分在南极圈内。亚洲面积最大,为4400万平方公里;大洋洲面积最小,为900万平方公里。

9、七高八低qīgāo-bādī

(1) [bumpy]∶[道路] 具有或布满地面隆起部分的。

这条路七高八低的,真难走。

(2) [rough]∶[地面] 表面高低不平的;不平坦的。

真个生得丑陋:七高八低孤捞脸,两只黄眼睛,一个磕额头。《西游记》

10、七绝qījué

[a four-line poem with seven characters to a line and a strict tonal pattern and rhyme scheme] "七言绝句”的简称。一种每首四句,每句七个字的格律诗。

11、七拉八扯qīlā-bāchě

[talk disorderly and unsystematic] 形容谈话无目的、随便闲扯。

在船上没有伴,和他七拉八扯的谈天罢了。清 吴趼人《二十年目睹之怪现状》

12、七老八十qīlǎo-bāshí

[in one's seventies] 七八十岁,形容人年纪大。

都七老八十的人了,还是眼不花、耳不聋,十分健壮。

13、七零八落qīlíng-bāluò

(1)[odds and ends]∶零碎的;不完整的。

一个小小家当,弄得七零八落。明 冯梦龙《醒世恒言》

(2) [in disorder]∶形容散乱不齐。

下午两点钟光景就到了,是一所七零八落的村庄。清 吴趼人《二十年目睹之怪现状》

14、七律qīlǜ

[an eight-line poem with seven characters to a line and a strict pattern and rhyme scheme] “七言律诗”的简称。一种每首八句,每句七个字的格律诗。

15、七略 qīlüè

[qilue,the Chinese earlier bibliography] 书名。我国最早的图书目录分类著作。西汉刘歆编辑宫廷藏书,分成辑略、六艺略、诸子略、诗赋略、兵书略、术数略和方技略七类。故称《七略》。

七略四库。清 袁枚《黄生借书说》

16、七庙qīmiào

[ancestral temple of a ruling house,it generally implies the state] 帝王的宗庙,供奉太祖及三昭三穆共七代祖先。一般指代国家。

一夫作难而七庙隳。汉 贾谊《过秦论上》

17、七拼八凑qīpīn-bācòu

[scrape together] 形容勉强凑合,不很理想。

就是七拼八凑给了他,我的日子又怎生过呢!清 吴趼人《二十年目睹之怪现状》

18、七平八稳 qīpíng-bāwěn

(1) [balanced]∶处于平衡状态的。

(2) [stable]∶稳定的

19、七七qīqī

[Double Seven] 旧时人死后每七天祭奠一次,最后一次是第四十九天,叫“七七”。也叫“尽七”、“满七”、“断七”。

20、七七事变Qī-Qī Shìbiàn

[the July 7 Incident of 1937] 日本帝国主义向中国发动大规模侵略战争的开始。1937年6月起,日本侵略军在北平(今北京)西南宛平附近连续举行挑衅性军事演习。7月7日晚10时,日军在北平近郊芦沟桥附近进行军事演习,诡称一名士兵失踪,要求进入宛平县城搜索。当地驻军拒绝了这一无理要求。正交涉间,日军竟炮轰宛平县城,并向芦沟桥进攻。

21、七巧板qīqiǎobǎn

[tangram] 中国的一种智力玩具,把一块正方形的薄板切成五个三角形、一个正方形和一个长斜方形,可以拼成各种不同的形状。

22、七窍 qīqiào

[the seven apertures in the human head] 指人头上的七个孔,即两眼、两耳、两鼻孔和口。

23、七窍生烟qīqiào-shēngyān

[in state of great fury] 耳、鼻、口、目好像都要冒出烟来。形容气愤到了极点。

陈梧听得飞虎杀了兄弟,急得三尸神暴躁,七窍内生烟。 明 许仲琳《封神演义》

24、七情qīqíng

[seven emotions] 中医指喜、怒、忧、思、悲、恐、惊等七种情志活动,这些活动过于强烈、持久或失调,可引起脏腑气血功能失调而致病。

25、七擒七纵qīqíng-qīzòng

[to winover by tactics] 三国时诸葛亮出兵今云南省北部,把酋长孟获捉住了七次,放了七次,使他心服,不再与蜀交兵。比喻运用策略,使对方心服。

昔诸葛武侯七擒孟获,但服其心,不服其力。 明 冯梦龙《喻世明言》

26、七色板qīsèbǎn

[Newton’s disk] 即牛顿盘,一种由七种基色扇面组成的盘,被电动机驱动快速旋转时,在白光照明下呈现白色,表明色觉的合成效应。

27、七上八下qīshàng-bāxià

(1)[be agitated]∶思想或感情不安。

(2)[be perturbed]∶十分不安;心烦意乱或担惊受怕。

那吴正卿心头“十五个吊桶打水,七上八下”。《水浒传》

28、七声 qīshēng

[the seven notes of China's ancient scale] 中国古代七声音阶中的七个级,即宫、商、角、变徵,

(比角高半音)、徵、羽和变宫(比羽高半音),相当于现行简谱中的1、2、3、4、5、6、7。

29、七十二变qīshí’èr biàn

(1)[seventy-two metamorphoses]∶孙悟空有七十二变的本领,能够摇身就变,变成各种不同的人或物。

(2)[countless changes of tactics]∶变化多端的策略、手法和方法。

30、七十二行 qīshí’èr háng

[all sorts of occupations] 泛指各种行业。

31、七手八脚qīshǒu-bājiǎo

[too many cooks spoil the broth] 形容人多手杂,动作忙乱。

众人一声答应,七手八脚,忙把宝玉送入怡红院内自己床上卧好。《红楼梦》

32、七夕Qīxī

[the seventh evening of the seventh moon(when according to legend the Cowherd and the Weaver Maid meet in Heaven)] 农历七月初七的晚上,神话传说天上的牛郎、织女每年在这个晚上相会。

【七夕节】

33、七弦琴qīxiánqín

(1))[the seven-stringed instrument]∶中国一种古弦乐器,用梧桐木制,上有七根弦。

(2) [heptachord]∶古希腊七弦的里拉琴。

34、七言诗qīyánshī

[a poem with seven characters to a line] 每句七个字的旧体诗,有七言古诗、七言律诗和七言绝句。

35、七曜qīyào

[the seven days of the week] 从前采用的以日、月,火星、水星、木星、金星和土星命名的一星期的七日:日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日,它们分别对应于现在的星期日、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六。

36、七一 Qī-Yī

[July 1] 1921年7月下旬,中国共产党第一次全国代表大会在上海举行,宣布中国共产党正式成立。后来确定七月一日为中国共产党建党纪念日。 37、七折八扣 qīzhé-bākòu

(1)[not pay up full amount]∶付款不十足。

(2)[be discounted many times]∶多次打折扣。

(3)[big discounts]∶大的折扣。

38、七嘴八舌 qīzuǐ-bāshé

[like a talkshot] 人多嘴杂,其说不一。

众人正跑得有兴头上,忽被铁公子拦住,便七嘴八舌的乱嚷。 明 名教中人《好逑传》

【子集上】【一字部】七 康熙笔画:2 部外笔画:1

《唐韵》亲吉切《集韵》《韵会》《正韵》戚悉切,𡘋音。少阳数也。《说文》阳之正也,从一,微从中出也。《书舜典》在玑玉衡,以齐七政。《注》七政,日月五星也。《诗唐风》岂曰无衣七兮。《注》侯伯七命,车服皆以七为节。

又词家以七名篇,虽八首,问对凡七。七者,问对之别名,始枚七发,後傅毅七激,崔七依,曹植七启,张协七命,继之凡十馀家。

又三七,药名。《本草纲目》言叶左三右四,故名。一说本名山。

又姓。明七希贤。

又人名。《续仙传》殷七七,名文祥。《轼诗》安得道人殷七七,不论时节遣花开。 《正字通》或通作漆。柒。 [4]

【卷十四】【七部】七

阳之正也。从一,微阴从中出也。凡七之属皆从七。亲吉切 文一

(七) 之正也。易用九不用七。亦用变不用正也。然则凡筮阳不变者当为七。但左传、国语未之见。从一。微从中出也。谓?。亲吉切。十二部。凡七之属皆从七。 [5]

[2]

在西方,七是一个很神秘的数字,像上帝用了七天创造世界,人类的七宗罪(一般认为分别是傲慢、妒忌、暴怒、懒惰、贪婪、贪食及色欲)(圣经中没明确指出,仅由后人推测出来的),七大天使(至今还有争议),七大魔王【路西法(Lucifer)、撒旦(Satan)、沙利叶(Suriel)、默菲斯托菲里斯/靡菲斯特(Mephostopilis/Mephisto)、罗弗寇(Lucifuge Rophocale)、米利姆(Melilim)、拉哈伯(Rahab)】等。


相关文章推荐:
汉语 | 汉字 | | 单据 | 七体 | 赋体 | 七次 | 做七 | seven | | HD | 15 | | 7 | 骨刻文演变 | 丁再献 | 东夷文化 | 骨刻文 | 粤语 | 潮州话 | 吴方言 | 赣方言 | 闽方言 | 关中方言 | 藏语 | 越南语 | 数词 | 名词 | 七手八脚 | 七损八益 | 七七事变 | 七宗罪 | 路西法 | 撒旦 | 沙利叶 | 默菲斯托菲里斯 | 靡菲斯特 | 罗弗寇 | 米利姆 | 拉哈伯 |
相关词汇词典