网站地图
世(汉字)

1、一个时代,有时特指三十年

2、一辈一辈相传的

3、人间,以与天上相区别

4、自然界和人类社会一切事物的总和;全地球、人间或宇宙;宇宙的一部分:世界。举世瞩目。公之于世。

5、姓。世姓。

6、地质年代分期的第三级。世以上为“纪”,世以下为“期”。

世,shì,从卅而曳长之。三十年为一世。本义:三十年。

〈名〉

(1) 指事。金文字形。古人以三十年为一世。“止”上加三个圆点,表三十年;止,到此为止。本义:三十年。

(2) 同本义 [thirty years]

世,三十年为一世。《说文》

《左传宣三年》王孙满曰:卜世三十,卜年七百,天所命也。

1、一个时代,有时特指三十年:世代(a、很多年代;b、好几辈子)。世纪(指一百年)。流芳百世。

2、一辈一辈相传的:世袭。世家(a、封建社会中门第高,世代做官的人家;b、《史记》中诸侯的传记)。

3、人间,以与天上相区别:世上。世俗(a、流俗;b、非宗教的)。世故(a、处事待人圆滑,“故”读轻声;b、处世经验)。世态炎凉。

4、自然界和人类社会一切事物的总和;全地球、人间或宇宙;宇宙的一部分:世界。举世瞩目。公之于世。 [2]

〔古文〕《广韵》舒制切《集韵》《韵会》《正韵》始制切,𠀤音势。代也。《诗大雅》本支百世。
 《论语》必世而後仁。《注》三十年为一世。《左传宣三年》王孙满曰:卜世三十,卜年七百,天所命也。
 《维摩经》大千世界。《注》世谓同居天地之闲,界谓各有彼此之别。
 姓。《风俗通》秦大夫世钧。
 与生同。《列子天瑞篇》亦如人自世之老,皮肤爪发,随世随落。《注》世与生同。
 《韵补》叶私列切,音薛。《诗大雅》殷鉴不远,在夏后之世。叶上拨。拨音撇。《晋书乐志》匡时拯俗,休功盖世。宇宙康,九有有截。 《集韵》书作𠀍。 [3]

【卷三】【卅部】世

三十年为一世。从卅而曳长之。亦取其声也。舒制切 文二

(世)三十年为一世。论语。如有王者。必世而後仁。孔曰。三十年曰世。按父子相继曰世。其引伸之义也。从𠦃而曳长之。曳长之、谓末笔也。亦取其声。末笔曳长。为十二篇之、从反厂。亦是引之义。世合𠦃会意。亦取声为声。读如曳也。许书言取其声者二。秃取粟声、世取曳声也。曳从𠂆声。𠂆一也。舒制切。十五部。毛诗世在十五部。而叶以为声。又可证八部与十五部合韵之理矣。 [4]

《子集上》《一字部》 世

〔古文〕《广韵》舒制切《集韵》《韵会》《正韵》始制切,音势。代也。《诗大雅》本支百世。

又《论语》必世而后仁。《注》三十年为一世。《左传宣三年》王孙满曰:卜世三十,卜年七百,天所命也。

又《维摩经》大千世界。《注》世谓同居天地之闲,界谓各有彼此之别。

又姓。《风俗通》秦大夫世钧。 [5]

又与生同。《列子天瑞篇》亦如人自世之老,皮肤爪发,随世随落。《注》世与生同。

又《韵补》叶私列切,音薛。《诗大雅》殷鉴不远,在夏后之世。叶上拨。拨音撇。《晋书乐志》匡时拯俗,休功盖世。宇宙康,九有有截。 《集韵》书作。 [6]

指事。金文字形。古人以三十年为一世。“止”上加三个圆点,表三十年;止,到此为止。本义:三十年。

同本义

世,三十年为一世。东汉许慎《说文》

如有王者,必世而后仁。《论语子路》

父子相继为世。一代(古礼规定,男子三十岁结婚生孩子,产生新一代)。

父子相代为一世。《字汇》

世室世世不毁也。《公羊传文公十三年》

世相朝也。《周礼大行人》

昔我先王世后稷。《国语周语》

有蒋氏者,专其利三世矣。唐柳宗元《捕蛇者说》

合通国之欢心,建百世不迁之庙貌。明陈继儒《大司马节寰袁公家庙记》(袁公:袁可立)

孙权据有江东,已历三世,国险而民附。《三国志诸葛亮传》

上世凤阳人也,始祖荣。明董其昌《节寰袁公行状》

又如:世功(累代的功绩);世世(代代);世治(世世代代地统治);世济(世代继承);世卿(指世代承袭的卿大夫);世职(父子相袭的官职);世爵(世代继承爵位);世谱(世系家谱);世将(世代为将);祖传世医。

一生;一辈子

负刍必以魏,殁世事秦。《战国策秦策》。注:“身也。”

凡君之所毕世而经营者,为天下也。清黄宗羲《原君》

又如:今生今世;尘世;来世;出世;入世;永世不忘。

人世,世间;世界

世有伯乐,然后有千里马。唐韩愈《马说》

虽才高于世,而无骄尚之情。《后汉书张衡传》

此世所谓上下相孚也。明宗臣《报刘一丈书》

又如:一世之雄;举世闻名;世故;世尊(佛祖。佛教徒对释迦牟尼的尊称);世涂(光天化日之下;亦常比喻处世的经历);世界路上(人世交际场中);世外桃源。

时代;朝代

问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。晋陶渊明《桃花源记》

而圣君治国累世而不见者。《史记屈原贾生列传》

又如:近世;治世;浊世;盛世;乱世;先世;世屯(时世艰难);世务(当世有关国计民生的大事)。

岁;年。

志国三世。《礼记曲礼》

世之有饥穰,天之行也。《论积贮疏》

又如:世远事乖(年代久远,事情不顺)。

地质年代的划分,短于一个纪而长于一个代的地质年代的分期。如:古新世。

。世姓。

后嗣;后裔。

传者曰:黄神王姓,莽之世也。唐柳宗元《游黄溪记》

有世交关系,表示两家之间世代交往。

世先生同在桑梓,一向有失亲近。清吴敬梓《儒林外史》

又如:世先生(对世交的尊称);世侄;世台(对世交晚辈的尊称);世伯(对父辈朋友中年长于己父者的称呼);世叔(对父辈朋友中年小于己父者的称呼);世翁(对世代有交谊的长辈的尊称)。

指嫡长。

父之兄弟先生为世父。《尔雅》

世父言为嫡统继世也。故世子亦曰大子。汉刘熙《释名》

卫世叔仪。《左传襄公二十九年》

通“太”。大的

乎进我色也,与乎止我德也;厉乎其似世乎!《庄子大宗师》

又如:世利(大大有利于)。

既然,已经。

小子世来你家,大姐不要说闲话。元马致远《青衫泪》

从来;终归。

我将这角门儿世不曾牢拴。元王实甫《西厢记》

永远。

再休想那章台走马郎,度你到西方……,世脱下皮囊。元李寿卿《度翠柳》 [7]

世俗、家世、世传、世代、世道、世纪、世家、世交、世界、世局、世面、世世代代、世态炎凉、世外桃源、世袭。 [7]

世弊
 读音:shì bì
 英文:【current social evils】
 解释:当代的弊病。
 举例:讥切世弊。

世仇
 shì chóu
 (1) 英文:【family feud】∶世世代代有仇的人或家族。
 世仇不报,决不罢休
 (2) 英文:【bitter enemy】∶世代的仇怨。
 他是我们家族的世仇。

世传
 sì chuán
 英文:【be handed down through generations】 世代相传;祖传。

世次
 shì cì
 英文:【order of ages】 英文:【人、家族成员】年代的先后。
 于世次为叔父。

世代
 shì dài
 (1) 英文:【age】∶很多年代。
 世代隐藏的奥秘。
 (2) 英文:【generations】∶好几辈;好几代。
 他家世代行医。
 世代为地主耕种,家境是贫苦的。朱德《回忆我的母亲》

世道
 shì dào
 英文:【society;morals of the time】 指社会状况、风气。
 唉!别提那吃人的旧世道了。
 老人家,如今世道变了。变得不用吃糠了。赵树理《传家宝》

世风
 shì fēng
 英文:【public morals】 社会风气
 世风不古
 世风日下

世故
 shì gù
 (1) 英文:【worldly-wise】∶通达人情,富有待人接物的处世经验
 老于世故
 有些人还绘声绘色,说他如何世故。《琐忆》
 (2) 英文:【engage in social activities】∶应酬;敷衍
 他也世故了几句
 (3) 英文:【livelihood】∶生计
 不治世故
 (4) 英文:【accident】∶世事变故
 世故尚未夷
 (5) 英文:【old family friends】∶世交
 世故相逢各未闲

世纪
 shì jì
 (1) 英文:【century】∶计算年代的单位,一百年为一个世纪
 十九世纪
 (2) 英文:【times】∶时代
 开一个新的世纪

世纪末
 shì jì mò
 英文:【end of the century】 指某一社会的没落阶段或某一个世纪的最后阶段

世家
 shì jiā
 (1) 英文:【aristocratic family】∶旧指门第高贵、世代为官的人家
 仲子,齐之世家也。《孟子滕文公》
 出身世家
 (2) 英文:【biography of the dukes or princes under emperor】∶《史记》中诸侯的传记。如:《晋世家》《陈涉世家》《留侯世家》

世交
 shì jiāo
 (1) 英文:【friendship spanning two or more generations】∶两家两代以上有交情者
 吟发不长黑,世交无久情。杜荀鹤诗
 他的世交亲友在都在外的本也不少,老爷如今拿谁去?《红楼梦》
 (2) 英文:【old family friends】∶上代或数代有交情的人或人家
 他是我家的老世交

世界
 shì jiè
 (1) 英文:【world】
 (2) 一切事物的总和
 世界观
 (3) 地球上所有的地方
 全世界
 (4) 英文:【universe】∶佛教指宇宙
 大千世界
 (5) 英文:【society】∶指社会状况
 什么世界了,还允许你不讲理。
 (6) 英文:【domain】∶领域;活动范围。
 内心世界
 (7) 英文:【country;state power】∶江山
 金腰带银腰带,赵家世界朱家坏。宋陆游《老学庵笔记》
 (8) 英文:【mass】∶大家,众人
 不看世界面上,一百年不理才好。《金瓶梅词话》

世界观
 shì jiè guān
 英文:【world outlook】 对世界的总的和根本的看法。

世界语
 Shì jiè yǔ
 英文:【Esperanto】 指1887年波兰人柴门霍夫(Ludwig Lazarus Zamenhof)创造的国际辅助语,语法比较简单

世局
 shì jú
 英文:【current world situation】 世界局势;社会局势
 世局动荡
 注意世局的发展

世路
 shì lù
 英文:【in one's life】 指人世的经历
 世路风波

世面
 shì miàn
 英文:【world;various aspects of society】 指人世间形形色色的情状;人情世故
 出去见见世面
 经风雨,见世面

世亲
 shì qīn
 英文:【relatives for generations】 指世代的亲戚关系
 我们两家是世亲

世情
 shì qíng
 英文:【the ways of the world】 世上的种种情形;世态人情
 不懂世情

世人
 shì rén
 英文:【common people】 世上的人;普通人
 世人皆知
 自李唐来,世人甚爱牡丹。宋周敦颐《爱莲说》

世上
 shì shàng
 英文:【in the world】 世界上;人间
 世上无难事,只怕有心人

世世代代
 shì shì dài dài
 英文:【generations】 泛指延续的各代
 世世代代的道德体系基石

世事
 shì shì
 (1) 英文:【affairs of human life】∶世上的事
 早岁那知世事艰,中原北望气如山。宋陆游《书愤》
 (2) 英文:【worldly wisdom】∶人情世故
 善于世事

世俗
 shì sú
 (1) 英文:【common customs】∶世间一般的习俗
 世俗之见
 (2) 英文:【mundane】∶非宗教的
 她不允许他们在去教堂来回的路上谈论世俗的事情

世态
 shì tài
 英文:【the ways of the world】 指社会上人与人相处的人情世故
 也索氢世态炎凉心中暗忖。佚名《冻苏秦》

世态炎凉
 shì tài yán liáng
 英文:【inconsistancy of human relation ships;frickleness of friendship】 指人们交往看重钱势,有钱有势,人就巴结,无钱无势,人就冷淡,没有真情实意
 世态炎凉甚,交情贵贱分。文天祥《杜架阁》

世外
 shì wài
 英文:【beyond the noisy world】 尘世之外
 世外之交
 世外桃源
 shì wài táo yuán
 英文:【the Land of Peach Blossoms;utopia retreat;earthly paradise】 晋陶渊明在《桃花源记》中描写了一个与世隔绝、安居乐业的好地方,用以比喻不受外界影响的地方或理想中的美好地方

世袭
 shì xí
 英文:【hereditary】 指帝位、爵位、领地等世代承袭
 世袭财产

世系
 shì xì
 英文:【genealogy;pedigree】 指一姓世代相承的系统
 这样,在他想来,就可以把他的世系和乡里籍贯原原本本地叙明。《堂吉诃德》

世相
 shì xiàng
 英文:【the ways of the world】 世态

世兄
 shì xiōng
 英文:【brother】 旧时对有世交的同辈的称呼,也尊称有世交的晚辈

世业
 shì yè
 英文:【undertaking passed on from genaration to genaration】 世代相传的事业
 今为君计,莫若遣腹心自结于东,以共济世业。《资治通鉴》

世谊
 shì yì
 英文:【friends for generations】 世交

世运
 shì yùn
 英文:【social changes】 指世间盛衰治乱的更迭变化
 世运变革

世子
 shì zǐ
 英文:【royal highness】 古代天子、诸侯的谪长子或儿子中继承帝位或王位的人
 操与众商议,欲立植为世子。《三国演义》第七十二回

世族
 shì zú
 英文:【a family of officials for generations】 旧指世代显贵的家族
 世族之后 [7]

潮汕话,si四


相关文章推荐:
事物 | 总和 | 举世瞩目 | 世姓 | 地质年代 | | 说文 | 左传 | 世代 | 史记 | 事物 | 总和 | 举世瞩目 | 广韵 | 集韵 | 韵会 | | 大雅 | 论语 | 左传 | 王孙满 | 维摩经 | 风俗通 | 列子 | 韵补 | 大雅 | 晋书 | 乐志 | 许慎 | 说文 | 论语 | 古礼 | 字汇 | 公羊传 | 周礼 | 大行人 | 国语 | 周语 | 柳宗元 | 捕蛇者说 | 陈继儒 | 大司马节寰袁公家庙记 | 袁可立 | 三国志 | 诸葛亮传 | 董其昌 | 节寰袁公行状 | 战国策 | 秦策 | 黄宗羲 | 原君 | 韩愈 | 马说 | 后汉书 | 张衡传 | 宗臣 | 报刘一丈书 | 陶渊明 | 桃花源记 | 史记 | 屈原贾生列传 | 礼记 | 曲礼 | 论积贮疏 | 柳宗元 | 游黄溪记 | 吴敬梓 | 儒林外史 | 尔雅 | | 刘熙 | 释名 | 左传 | 庄子 | 大宗师 | 马致远 | 青衫泪 | 王实甫 | 西厢记 | 李寿卿 | 世弊 | 讥切 | 世仇 | 世世代代 | 世传 | 世次 | 世代 | 朱德 | 回忆我的母亲 | 世道 | 世风 | 世风不古 | 世风日下 | 世故 | 老于世故 | 琐忆 | 世纪 | 世纪末 | 世家 | 孟子 | 滕文公 | 史记 | 晋世家 | 陈涉世家 | 留侯世家 | 世交 | 红楼梦 | 世界 | 陆游 | 老学庵笔记 | 金瓶梅词话 | 世界观 | 世界语 | 波兰 | 柴门霍夫 | 国际辅助语 | 世局 | 世路 | 世路风波 | 世面 | 世亲 | 世情 | 世态人情 | 世人 | 周敦颐 | 爱莲说 | 世上 | 世世代代 | 世事 | 书愤 | 世俗 | 世态 | 佚名 | 冻苏秦 | 世态炎凉 | 文天祥 | 杜架阁 | 世外 | 世外桃源 | 世袭 | 世系 | 世相 | 世兄 | 世业 | 世谊 | 世运 | 世子 | 三国演义 | 世族 | 潮汕话 |
相关词汇词典